Konspol

Home / Multimedia

PantaTec Ultimate na podstawie studium przypadku firmy Eggersmann Anlagenbau

Firma Eggersmann Anlagenbau GmbH zajmuje się projektowaniem oraz produkcją instalacji do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Warunki pracy w firmie Eggersmann Anlagenbau GmbH są następujące: Wartość kompletnych systemów produkowanych przez firmę mieście się w zakresie od 2 do 15 mln Euro. Produkowane instalacje i urządzenia są głównie wykonywane z komponentów metalowych. W 2009 roku w procesie produkcji użyto około 1300 ton arkuszy metalowych oraz 250 ton profili oraz rur. Głównym materiałem produkcyjnym jest stal S235JRG2, która dostarczana jest w postaci arkuszy metalowych o wymiarach 2000x4000. Stal ta jest zakonserwowana i zaolejona. Ponadto firma stosuje kształtowniki gorącowalcowane, skalowane i częściowo mocno zaoliwione rury.
Proces produkcyjny składają się z następujących procesów: cięcia laserem, gięcia, walcowania, spawania oraz obróbki skrawaniem. Wszystkie uzyskane elementy muszą uzyskać powłokę ochronną o wysokiej odporności na korozję. Powłoki antykorozyjne przygotowywane przez firmę muszą spełniać wymagania klasy C3-C5 zgodnie z normą ISO EN 12944. Są to wymagania dla maszyn i systemów, które będą stosowane w instalacji przetwarzania odpadów. Dlatego stopień przygotowania powierzchni musi być wysokiej jakości (powierzchnie muszą być odolejone i dokładnie wyczyszczone). Przed zastosowaniem w procesie PantaTec firma EAB stosowała proces mycia ręcznego, następnie suszenie, a dopiero w końcowym etapie śrutowanie. Mimo stosowania tych procesów przygotowanie powierzchni było niedostateczne i występowały ciągłe problemy z adhezją.
Konsekwencją tego były łuszczenie się powłok oraz wysokie koszty reklamacyjne (związane z podróżami po całym świecie). Przyczyna tych błędów częściowa była związana z niedokładnym procesem mycia ręcznego. Zastosowanie PantaTec w 2009 roku pozwoliło na redukcję procesu z dwóch kroków (mycie i śrutowanie) do jednego etapu: odtłuszczanie w procesie śrutowania. Zastosowanie tego preparatu pozwoliło na uzyskanie elementów o większej powtarzalności.
Firma zastosowała również automatyczny dozownik INJECTO 05, który pozwolił na całkowite zautomatyzowanie procesu i rozwiązał problem regularnego dozowania przez pracowników. Zastosowanie nowej technologii PantaTec Ultimate w procesie produkcyjnym pozwoliło odnieść firmie Eggersmann Anlagenbau (EAB) duże korzyści ekonomiczne, zestawione poniżej w formie tabeli:
Przedstawiona tabela pokazuje, że koszty procesu zostały zredukowane o ponad 600 000 Euro. W 2009 roku firma przeprowadziła również analizę finansową, która miała na celu sprawdzenie opłacalności wprowadzenia linii automatycznego mycia elementów. Szacowany koszt zbudowania automatycznej linii do czyszczenia to około 2 mln Euro. Koszty rocznego zużycia energii związanego z uruchomieniem i korzystaniem instalacji były rzędu około 180 000 EURO rocznie. Firma nie zdecydowała się na budowę instalacji, ponieważ w 2010 roku wdrożyli do procesu PantaTec Ultimate. Do 2013 roku w firmie odnotowano zdecydowany wzrost produkowanych elementów. W procesie produkcyjnym zużyto około 1800 ton arkuszy metalowych oraz około 700 ton profili. Firma odnotowała zdecydowanie lepsze wyniki finansowe. Z obserwacji firmy EAB wynika, że ponieśli oni wiele innych korzyści. Mianowicie zwiększyła się niezawodność procesu śrutowania, zmniejszyło się ryzyko pożaru i eksplozji oraz zwiększyło się bezpieczeństwo ochrony środowiska. Zdecydowanie lepsza jakość przygotowania powierzchni oraz poprawienie przyczepności powłoki spowodowało, że w procesie produkcyjnym można było zmniejszyć grubości powłoki antykorozyjnej, co wiąże się z oszczędnością materiału powlekającego, jak również skraca się okres suszenia powłoki, co pozwala na skrócenie czasu procesu przygotowania konstrukcji.Docelowo firma EAB osiągnęła następujące korzyści:
1. Eliminacja problemów technicznych związanych z procesem przygotowania powierzchni.
2. Zapewnienie wysokiej jakości przez wysoką stabilność procesu.
3. Znaczące zredukowanie kosztów związanych z dodatkową ochroną antykorozyjną.
Analiza została przeprowadzona w oparciu o konsultacje i informacje uzyskane od dyrektora technicznego firmy Eggersmann Anlagenbau GmbH.